หลวงพ่อทันใจ ใครสาธุขอให้สมหวัง


หลวงพ่อทันใจ ใครสาธุขอให้สมหวัง
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ค อ ห วยไม่เคยพล าด ของเ รื่ อ งราวความศั กดิ์สิ ทธิ์ที่หลายคนเจอมากับตัว หลวงพ่อทันใจ
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าเป็นดีมากแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการอ ธิ ษฐ าน เห็นทันต าเห็นทันใจขอพรเพียงไม่กี่วัน
หลวงพ่อทันใจอยู่ที่ วัดพระธ าตุดอยคำ เป็นพระวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปีและถือว่าเป็นวัดที่
เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานอันศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมน้ำใจของผู้ที่นับถือศ าสนาพุทธเลยก็ว่าได้การสร้ าง
พระเจ้าทันใจนั้น มีลักษณะที่แปลกกว่าการสร้ างพระพุทธรูปอื่น

กล่าวคือจะมีการบรรจุหั วใ จพระเจ้า คล้ายกับหั วใ จของมนุ ษย์ตลอดจนการบรรจุวั ตถุมงคลสิ่งของมีค่ าไว้ ในองค์พระพุทธรูปด้วย
และในช่วงระยะเวลาที่กำลังปั้นจะต้องมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ ตลอดทั้งคืนจนสว่างด้วย
โดยทั่วไปพระเจ้าทันใจนิยมสร้ างเป็นพระพุทธรูปปางม ารวิชัย แต่วัดที่มีการสร้ างพระเจ้าทันใจ ที่มีพระพุทธลักษณะต่างจากที่อื่นคือ
วัดพระบรมธ าตุหริภุญไชย ที่องค์พระเจ้าทันใจมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทั บยืนพระหั ตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันอยู่เบื้องหน้า
หลวงพ่อทันใจเป็นที่นิยมและได้ยินถึงกิตติ ศั พท์ของความสำเร็จจากการอ ธิ ษฐ านมากที่สุดทั้งในเรื่่องของการขอโช คล าภ
ทั้งจากการงาน การค้ า และการลุ้ น โ ช คโดยเฉพาะอย่ างหลังว่ากันว่าเป็นตำนานให้เล่าลือกันได้ไม่รู้จบและไม่ข า ดตอน

ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่ างมากในเ รื่ อ งของความศั กดิ์สิทธิ์ หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพรบนบาน แล้วประส บความสำเร็จ
และได้เดินทางกลับมาถวายด อ กมะลิเพื่อแก้บน แต่การอ ธิ ษฐ านขอพรต่อสิ่งใดนั้นบ างทีก็ขึ้นอยู่กับคุณงามความดี
หรือสิ่งที่เรามีอยู่เป็นพื้นฐาน ที่จะทำให้เ รื่ อ งราวเหล่านั้นเป็นจริงและสั มฤ nธิ์ผลได้หรือไม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *