ช ะ ตาก ารเงิ น 12ร าศี ใ ครด ว งเฮ ง ใค รด ว งร่ ว ง

ส ภ า พ การ เ งินข อ ง 12 ร า ศี ค รึ่งเดื อนห ลั ง จะเป็ นอ ย่า งไ ร

ก ารเงิ น ราศีมั งกร

กา ร เ งิ นในช่วงนี้คุณจะใช้เงินเยอะ เนื่องจากคุณเครียดนั่นเป็นการใช้เงิน

เ พื่ อ แก้ เ ค รียดในขณะเดียวกันคุณก็ตั้งใจที่จะหาเงินให้เพิ่มมากขึ้นด้วยเ ช่ น กั น

ทำ ใ ห้ ใ นช่วงนี้คุณจะยุ่งและหมกมุ่นกับการเงินค่อนข้างมาก

 

ก ารเงิ น ราศีกุ มภ์

ก า ร เ งิน ในช่วงนี้คุณจะอย ากใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกล

ก า ร เปลี่ยนบรรย ากาศหรือทำอะไรให้ตัวเองรู้สึกสดชื่น ม ากขึ้ น

ส่ ว น ร า ย รั บนั้นยังคงมีเข้ามาอยู่ จึงยังไม่ต้องกังวลมากนัก

 

ก ารเงิ น ราศีมี น

ก า ร เงิน คุณจะรู้สึกกังวลเรื่องของเ งิ นขึ้ น มา ใ น ช่ วงนี้ เนื่องจากจะ มี ก า ร

ใ ช้เ งิ น เ กี่ยว กับ ค น ที่บ้านมากขึ้น ในขณะที่รายได้ของคุ ณอาจ เ ท่าเ ดิ ม

ห รื อ ล ดลงไปบ้าง ทำให้คุณต้องเร่งหาเงินเข้ามาเพิ่มในช่วงนี้

 

ก ารเงิ น ราศีเมษ

ก าร เงิน ในปักษ์นี้คุณได้วางแ ผ น เรื่องของค่าใช้จ่ายมากประมา ณห นึ่ ง

แ ต่ก็ มี เ ก ณฑ์ที่จะเจอค่าใช้จ่ายที่ไม่ทันได้ตั้งตั วเ ข้ าม า

น อ ก จา กนี้ รา ย รั บ ของคุณยังคงเท่าเดิมในขณะที่ค่าใช้จ่ายเริ่มมีมากขึ้น

 

ก ารเงิ น ราศีพฤ ษ ภ

ก า ร เงิน คุณจะมีค่าใ ช้จ่ า ย เ กี่ ยวกับเรื่องของตัวเองค่อนข้าง เ ย อะ

อ ยู่ๆ คุณจะอย ากซื้ออะไรที่ใ ห ญ่ ขึ้ น ห รื อมีมูลค่ามากขึ้ น มา

ทำ ใ ห้ ใ น ช่ ว ง นี้การเงินอะไรออกมากกว่าปกติ ส่วนรายรับนั้นก็ยังคงมีเข้ามา แต่รายจ่ายนั้นมีมากกว่า

 

ก ารเงิ น ราศีเม ถุ น

ก า ร เ งินในปักษ์นี้คุณมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินไปกับเรื่องของการเฉลิมฉลอง

ห รื อ มีการใช้เงินร่วมกับคนอื่นมากขึ้น แต่สิ่งนั้นจะทำให้คุณมีความสุข

ใ น ช่ วงระยะเวลาหนึ่ง ต้องร ะ วั งเรื่องของการหมุนเงินไม่ทันในช่วงสิ้นเดือนด้วย

 

ก ารเงิ น ราศีกร ก ฏ

ก า ร เ งิ น คุณจะเริ่มใช้เงินไปกับก า ร เรียนหรือได้ศึกษาอะไร ใ ห ม่ๆ

คุ ณ จ ะ เริ่มใช้เงินไปกับอะไรที่คิดว่ามันมีสิ่งที่รีเทิร์น ก ลั บ ม าไ ด้ บ้ าง

น อ ก จ ากนี้อาจมีการใช้เงินไปกับคนรักหรือบุตรบริวารได้ ทำให้ต้องควบคุมรายจ่ายให้ดี

 

ก ารเงิ น ราศีสิ งห์

ก า ร เ งิน ใน ช่ วง นี้ ต้ องร ะ วั งเรื่องการบริหารเงินให้ดี เนื่องจากคุณมีค่าใช้จ่ า ยเ ย อ ะ ขึ้ น

น อ ก จากนี้อาจต้องนำเงินไปจ่ายหนี้เก่าๆ ที่ค้างเอาไว้ และคุณอาจใจป้ำ

อย ากให้เ งิ นผู้ ห ลั ก ผู้ ใ ห ญ่ ใ น ช่วงนี้แต่ลืมคิดไปว่าอาจบริหารเงินไม่ทันได้

 

ก ารเงิ น ราศีกั นย์

ก า รเ งิ น ในปักษ์นี้คุณต้องหมุนเงินอ ยู่ สั กห น่ อย อาจมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเข้ามา ให้ จ่า ย

ห รื อ อ ยู่ๆ อาจถูกบังคับให้จ่ายในสิ่งที่ไม่อย ากจ่ายได้ นอกจากนี้ต้ อ งร ะ วั ง

ใ น เ รื่ อ งของเอกส า รผิ ดพลาดหรือมีคนมาทวงเงินคุณ

 

ก ารเงิ น ราศีตุ ลย์

ก า รเงิ น ในช่วงนี้คุณมีค่าใช้จ่ายค่อ น ข้า ง เ ยอะ ต้องร ะ วั งเรื่องของการซื้ อ ข อ ง

ช้ อ ป ปิ้ งออนไลน์หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสุ ขภา พเข้าม า

ส่ ว น ร าย รั บนั้นยังคงมีรายรับเท่าเดิม แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกมาก

 

ก ารเงิ น ราศีพิจิ ก

ก า ร เ งิน ในช่วงนี้รายได้จะมีเข้ามาค่อนข้างเยอะ แต่คุณก็ยังคิดหนั ก

เ นื่ อ ง จากรายจ่ายก็ยังเยอะด้วยเช่นกัน อาจมีงานเสริมงานพิเศษเข้ามาในช่ว งนี้

แ ต่ เ ข าอาจจะจ่ายเงินช้า หรือถูกพลัดไปทำให้เงินหมุนไม่พอดีกัน

 

ก ารเงิ น ราศีธ นู

ก า ร เ งินในช่วงนี้คุณจะมีเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะ แต่คุณอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกั บ บ้ าน

ห รื อที่อยู่อาศัย หรือผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเข้ามา ทำให้คุณเองก็รู้สึก

กั ง ว ล ใ จ ในเรื่องนี้ แต่คุณก็ยังสามารถหาเงินเข้ามาเสริมเพิ่มเติมได้อยู่ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *