…บ้ าน 7แบบห้ ามอยู่เด็ ดข าดลำบ ากย ากจน คิดเห็นอย่างไรบ้าง…

1 บ้ าน มีประตู/หน้ าต่าง เยอะไป

หากบ้ านใครที่มีประตูหรือหน้ าต่ างก็ต ามที่มีจำนวนเยอะเกินไป เชื่ อกันว่าจะทำให้เ งิ น ท อ งไหลออ กจากบ้านได้ง่าย

วิธีแก้ง่ ายสุดคือ ให้ทำการปิดบ านที่ไ ม่ได้ใช้เอาไว้ หรือหาอะไรมาปิดไว้เลย บังเอาไว้อย่ าให้เห็นเป็นประตูหน้ าต่ าง

2 บ้ านอยู่ต่ำกว่าพื้นถนน

แบบนี้ผิ ดหลัก ฮ ว ง จุ้ ย เต็มๆ เลย ไ ม่ว่าจะมีถนนสูงหรือต่ำกว่าบ้ านก็ต าม เชื่ อกันว่าจะทำให้บ้ านนั้น

อั บ โ ช ค ซึ่งก็ยังมีวิธีการแก้หากถนนต่ำกว่าตัวบ้ านก็ให้เปิ ดร้านหน้ าบ้ านให้กว้างขึ้น

จะได้ช่วยเรียกเงิ นทอง เป็นตัวรับเงิ นเข้าบ้ าน เงิ นทองไหลมาตลอ ด

3 รั้วบ้ านต่ำเกินไป

แม้ว่าจะอ ย า ก โ ช ว์บ้ านสวยเลยทำรั้วต่ำ แต่ว่ามันผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ย เพราะหากทำรั้วต่ำเกินไปนั้นเชื่ อว่าจะทำให้เงิ นทองไหลออ กนอ กบ้ าน

4 บ้ านร ก ส ก ป ร ก

หากปล่อยให้บ้ านรก สกปรก ไ ม่ยอมทำความสะอาดเลย บ้ านก็ไ ม่น่าอยู่

นั่นหมายถึงสภาพแวดล้อมในบ้ านที่แ ย่แล้ว ฉะนั้นแม้จะงานยุ่งมากแค่ไหนก็อย่ าลืมหาเวลาในการทำความสะอาดบ้ านกันด้วยนะ

หากบ้ านสะอาดสิ่งดีๆ ต่างๆ จะอย ากเข้ามา ดึงดูดเงิ นทอง ท รั พ ย์สินเข้าบ้ าน

และยังช่วยลดความเครี ยดของคนในบ้ าน ทำให้สุ ข ภ า พ จิ ต คนในบ้ านดีขึ้นอีกด้วย

5 บ้ านที่มีสะพานตั ดตัวบ้ าน

ก่อนจะตั ดสินใจซื้อบ้ านที่ไหนอ ย่ า ลืมดูทำเลดีๆ ดูรอบๆ ด้วยว่ามีสะพาน มาตัดตัวบ้ าน สะพานอยู่หน้ าบ้ านไหม

หากมีให้ถอยก่อน หาหลังใ หม่ดีกว่าเพราะผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ยบ้ าน

หากจะมองดีๆ คือจะมีสิ่งที่รบกวนคนในบ้ านตลอ ดเวลา คนผ่ านไปมา รถวิ่งตลอ ดทั้งวัน แบบนั้น มันคงไ ม่ดีนัก

6 ประตูบ้ านแคบ

หากทำประตูทางเข้าบ้ านแคบนั้นเชื่ อ กันว่าจะทำให้เงิ นทองไม่เข้ามาหรือเข้ามาลำบ าก

ฉะนั้นจะต้องทำประตูที่มีโล่ง โปร่ง สะอาด กว้าง ส บ า ย ต า ไ ม่มีของมาวางกั้นขวางประตู

ไ ม่มีอะไรมา กี ด ข ว า ง อยู่ เอาง่ ายๆ เลยไ ม่ต้องทำประตูใ หม่ก็ได้แค่มันไ ม่ ร กก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งแล้ว

7 บ้ านที่มีประตูตรงกับบันได

เวลาเปิ ดประตูออ กมาแล้วเจอบันไดเลยนั้นผิ ดหลักฮ ว ง จุ้ ย แถมยังอั น ต ร า ยอีกด้วยถ้าเร าตื่น

มาเช้าๆ เปิ ดประตูออ กมาเลย มองบันไดไ ม่ชัดเบลอๆ มีหวังได้กลิ้งลงบันไดแทนการเดินแน่นอน

ต ามหลักความเชื่ อของฮ ว ง จุ้ ย บ้ านแล้วจะทำให้เงิ นทองไหลออ กจากกระเป๋าได้

เงิ นไ ม่เข้ามา และยังส่งผลให้คนในบ้ านสุ ข ภ า พไ ม่ค่อยดีอีกด้วย

บ้ านของคุณเป็นอ ย่ า งไร หากมีตรงกับทั้ง 7 ข้ อที่กล่าวมานี้ก็อย่ าลืมรีบหาทางแก้ไขกันด้วยนะ

โดยเฉพาะข้ อแรกเลย ความสะอาดของบ้ านเป็นสิ่งที่สำคัญอย่ างมาก

เพราะว่าจะทำให้คนในบ้ าน มีความสุขมากยิ่งขึ้น สิ่งดีๆ ก็จะเข้ามา

หากสนใจก็อย่ าลืมศึกษาเรื่อง ศ า ส ต ร์ของ ฮ ว ง จุ้ ยบ้ านเพิ่มเติมกันได้

จะทำให้บ้ านคุณน่าอยู่และอยู่สบ ายมากยิ่งขึ้น

ที่มา horoscopedaily99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *